Dnia 27 maja 2015 roku została ustanowiona Fundacja działająca pod nazwą „COOPERATIO”. Powołanie do istnienia Fundacji to urzeczywistnione marznie kilkunastu przedstawicieli bydgoskiego środowiska gospodarczego. Ideą, która przyświecała stworzeniu Fundacji było zbudowanie organizacji opartej na współpracy. Osoby, które z wielką pasją stworzyły Fundację, doskonale rozumieją potrzebę współdziałania różnych środowisk, które dzięki takiemu podejściu mogą osiągnąć efekt synergii i zrealizować wspólny cel. W związku z tym postanowiono w ramach jednej organizacji skupić wiele niezależnych podmiotów, które mają dzielić się doświadczeniami oraz wzajemnie się wspierać w realizacji podstawowych celów Fundacji.
Główne cele Fundacji to:

 1. popularyzacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki motoryzacyjnej, szczególności pośród młodzieży szkolnej i studentów,
 2. pomoc uzdolnionej młodzieży,
 3. ochrona zabytków techniki i opieka nad nimi,
 4. wspieranie przedsięwzięć naukowych,
 5. pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych,
 6. poprawa bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Podejmowanie i wspieranie działalności samorządów i innych organizacji na rzecz rozwoju i usprawniania transportu drogowego.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i sympozjów, konkursów i innych podobnych imprez popularyzujących tematykę transportu i logistyki oraz bezpieczeństwo w komunikacji,
 2. organizowanie akcji promujących zasady bezpieczeństwa w komunikacji w szkołach i innych placówkach edukacyjnych,
 3. pozyskiwanie zabytków nauki i techniki oraz ich konserwację i ekspozycję w ramach wystaw stałych lub okresowych,
 4. zwracanie się do instytucji państwowych i samorządowych z propozycjami zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa w transporcie,
 5. przeprowadzanie badań,
 6. pozyskiwanie środków pomocowych.
Początek strony