Statut
Fundacji „Cooperatio”
z siedzibą w Bydgoszczy
tekst jednolity

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja nosi nazwę Fundacja Cooperatio i jest osobą prawną.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami RP.
3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
4. Fundacja może być członkiem izb, stowarzyszeń, związków i organizacji krajowych i zagranicznych.
5. Fundacja może tworzyć biura, oddziały i zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe.
6. Fundacja może przystępować do spółek prawa handlowego, a także uczestniczyć w porozumieniach i przedsięwzięciach gospodarczych, których cele i zamierzenia są zgodne ze statutowymi celami Fundacji.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Minister Infrastruktury i Rozwoju.

§ 5

1.    Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres a także dane identyfikacyjne jak KRS, NIP, Regon.
2.    Fundacja może używać godła, logotypu według wzoru uchwalonego przez Fundatorów.
3.    Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6

1. Celem Fundacji jest:
1) popularyzacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki motoryzacyjnej, szczególności pośród młodzieży szkolnej i studentów,
2) pomoc uzdolnionej młodzieży,
3) ochrona zabytków techniki i opieka nad nimi,
4) wspieranie przedsięwzięć naukowych,
5) pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych,
6) poprawa bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Podejmowanie i wspieranie działalności samorządów i innych organizacji na rzecz rozwoju i usprawniania transportu drogowego,

2. Cel Fundacji realizowany jest przez:

1) organizowanie wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i sympozjów, konkursów i innych podobnych imprez popularyzujących tematykę transportu i logistyki oraz bezpieczeństwo w komunikacji,
2) organizowanie akcji promujących zasady bezpieczeństwa w komunikacji w szkołach i innych placówkach edukacyjnych,
3) pozyskiwanie zabytków nauki i techniki oraz ich konserwację i ekspozycję w ramach wystaw stałych lub okresowych,
4) zwracanie się do instytucji państwowych i samorządowych z propozycjami zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa w transporcie,
5) przeprowadzanie badań,
6) pozyskiwanie środków pomocowych,

Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2001,00 złotych przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota  1000,00 złotych.

§ 8

Dochody Fundacji pochodzą z:
1)    darowizn, spadków, zapisów,
2)    dotacji i subwencji osób prawnych,
3)    dochodów ze zbiórek publicznych,
4)    dywidend i zysków z akcji i udziałów,
5)    dochodów z działalności gospodarczej.

§ 9

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych oraz w papierach wartościowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przekazywane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 10

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

 

Rozdział IV
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 11

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest:
1)  Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
2)  Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
3)  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z);
4)  Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
5)  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli                        
      (PKD 45.20.Z);
6) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
       motocykli (PKD 45.31.Z);
7) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
       motocykli (PKD 45.32.Z);
8) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż
       hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z);
9) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
10) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);
11) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
12) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
       (PKD 77.12.Z)

13) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej  niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
14) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);  
15) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
16) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
17) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
18) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych                      
      (PKD 62.20.Z);
19) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
       działalność (PKD 63.11.Z);
21) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
22) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
      (PKD 72.20.Z);
23) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
24) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
       technicznych (PKD 72.19.Z);
25) Działalność prawniczą (PKD 69.10.Z);
26) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
27) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
28) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD  70.21.Z);
29) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
      (PKD 70.22.Z);
30) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
31) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
32) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
33) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
34) Pośrednictwo w sprzedaży  miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
35) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
36) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).

37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
       niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
38) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
39) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z);
40) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);
41) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B);
42) Technika (PKD 85.32.A);
43) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z);
44) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD85.59.B);

Rozdział V
Organy Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:
1. Zarząd,
2. Rada Fundacji,
3. Rada Programowa


§ 13

Nie jest dopuszczalne łączenie stanowisk w organach Fundacji.

§ 14
1. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji jest ustanawiany przez Fundatorów.

§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do pięciu osób.
2. Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Fundacji na zewnątrz uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 16
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
2. Rada Fundacji może odwołać w każdym czasie zarówno cały Zarząd jak i poszczególnych jego członków. Dotyczy to także pierwszego Zarządu powołanego przez Fundatorów.

§ 17
1. Zarząd Fundacji jest jej organem wykonawczym, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
       1) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
       2) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
       3) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji.
       

§ 18
1. Osoba pełniąca funkcję członka Zarządu może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub świadczyć usługi w zakresie zarządzania Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych.
2. Osoba pełniąca funkcję członka Zarządu może wykonywać czynności odpłatnie lub nieodpłatnie z zachowaniem przepisów prawa pracy.

§ 19
1. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji o kompetencjach stanowiących i nadzorczych.
2. Radę Fundacji tworzą wszyscy Fundatorzy lub osoby przez nich wskazane oraz osoby jednomyślnie desygnowane przez wszystkich Fundatorów.
3. Fundator może wskazać osobę, która w jego miejsce będzie zasiadać w Radzie Fundacji.
4. W przypadku opisanym w punkcie 3 Fundator może w każdej chwili odwołać wskazaną uprzednio przez siebie osobę i powołać inną, względnie samemu zająć miejsce w Radzie Fundacji.
5. W przypadku, gdy Fundator, który wskazał osobę zasiadającą w Radzie Fundacji jest członkiem innego organu Fundacji, jego prawo do odwołania wskazanej osoby ulega zawieszeniu przez czas zasiadania w innych organach.
6. Jeżeli Fundator zostanie wybrany w skład innego organu Fundacji jego członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas sprawowania funkcji w tym innym organie.
7. W określonej w punkcie poprzedzającym sytuacji, Fundator może skorzystać z prawa przewidzianego w punkcie 3.
8. Wszyscy Fundatorzy mogą jednomyślnie powołać do Rady Fundacji jej członków spoza swojego grona.
9. Osoby powołane do Rady Fundacji zgodnie z punktem 8 niniejszego paragrafu mogą zostać jednomyślnie odwołane z członkostwa w Radzie Fundacji przez wszystkich Fundatorów.
10. Członkowie Rady Fundacji uczestniczą w jej obradach i wykonują prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
11. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i głosowania w obradach Rady Fundacji powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i doręczone do protokołu obrad.

§ 20
1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
2. Do Przewodniczącego należy zwoływanie posiedzeń i kierowanie obradami Rady Fundacji.
3. W przypadku czasowej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.
5. Szczegółowe zasady działania, organizację i tryb prowadzenia obrad Rady Fundacji mogą zostać określone w Regulaminie Rady Fundacji, opracowanym i uchwalonym przez Radę Fundacji.

§ 21
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2) nadzór nad działalnością Zarządu w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Fundacji,
3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
4) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
5) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy,
6) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
7) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
8) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji i udzielanie Zarządowi absolutorium,
10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej,
11) opracowywanie regulaminów działania organów,
12) podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu likwidatora,
ustanawianie pełnomocnika do zawierania z członkami Zarządu stosunków prawnych.
2. W celu skutecznego wykonania nadzoru nad sprawami Fundacji Rada Fundacji może występować do Zarządu o udostępnienie wszelkich dokumentów związanych z działalnością Fundacji, a także zwracać się do Zarządu z pytaniami i domagać się wyjaśnień.

§ 22
1. Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2.Zebranie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący bądź z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub członka Rady Fundacji.
3. Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i uzasadniony.
4. Członkowie Rady Fundacji powiadamiani są o obradach za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem.

§ 23
Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji

§ 24
W skład Rady Programowej wchodzą osoby powołane przez Radę Fundacji.

§ 25
1.    Rada Programowa może liczyć do 20 członków.
2.    Jeżeli liczba członków Rady Programowej przenosi 5 Rada Programowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Programowej.
3.    Członkowie Rady Programowej są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji.


Rozdział VI
Zmiana statutu

§ 26
Zmiana statutu może być dokonana w drodze uchwały Rady Fundacji, przy czym do zmiany celu Fundacji wymagana jest większość 2/3 głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy członków Rady Fundacji.


Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§ 27
O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji większością 4/5 głosów.

§ 28
1. Likwidatora wyznacza Rada Fundacji.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
      1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji
      2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłaszania swych   wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
      3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
      4) sporządzanie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
      5) ściąganie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
      6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli
      7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru
      8) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 29
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z celami Fundacji.

Początek strony